ACON2

TEST NHANH ACON 

???c ng??i tiu dng bnh ch?n trong nhi?u n?m l cc s?n ph?m c ?? chnh xc cao, ?? nh?y cao, k?t qu? hi?n th? r nt v c dng s?n ph?m r?t ?a d?ng linh ho?t. V?i s? ?a d?ng v gi c? r?t h?p l, cc s?n ph?m Kit pht hi?n cc b?nh truy?n nhi?m c?a ACON lun ?p ?ng ??y ?? v th?a ?ng m?i yu c?u c?a khch hng.

??c Thm 

ctk 3

TEST NHANH CTK -USA

D? dng. Chnh xc. Sng t?o. Chng ti cung c?p ??y ?? cc b? d?ng c? ki?m tra cho: b?nh truy?n nhi?m, cc d?u hi?u tim, ?nh d?u kh?i u, nhi?m trng ???ng tiu ha, kh? n?ng sinh s?n, v l?m d?ng thu?c. Dng s?n ph?m m? ??r?ng c?a chng ti ? nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng v? ch?t l??ng, tnh th?ng nh?t, v gi c?. Chng ti cung c?p m?t s? ??nh d?ng: huy?t thanh, huy?t t??ng, v mu ton ph?n v?i cc xt nghi?m n??c b?t trong cc chi?n l??c R & D!

Xem Thm

Test-viem-gan-b

TEST NHANH SD 

Vim gan B l b?nh gan ph? bi?n v nghim tr?ng. Hng tr?m tri?u ng??i, h?u h?t trong s? h? trong khu v?c v?i vi?c ch?m sc y t? km, m?n tnh b? nhi?m virus v ph?i ??i m?t v?i m?t nguy c? cao ???c b?nh ung th? gan. Virus vim gan B (HBV) ???c t?o thnh t? m?t li bn trong ???c bao quanh b?i m?t bn ngoi vin nang. L?p o ngoi ny ch?a HBsAg (khng nguyn b? m?t). HBeAg c?ng ???c tm th?y trong ph?n li. Vi?c pht hi?n anti-HBs ? tr? nn quan tr?ng trong vi?c theo di cc b?nh nhn c virus vim gan B (HBV). N c?ng quan tr?ng khi theo di ng??i nh?n tim ch?ng ti t? h?p v t? nhin anti-HBs.

Xem Thm

IND2

TEST NHANH IND - CANADA

T?i IND Diagnostic Inc , nhi?m v? c?a chng ti l ?? ?p ?ng v v??t tr?i trong nh?ng thch th?c c?a ngnh cng nghi?p y sinh b?ng cch ??a cng ngh? ki?m th? c gi tr? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho ch?n ?on v theo di hi?u qu? ?i?u tr?. Chng ti cam k?t cung c?p cc s?n ph?m ch?t l??ng, gi c? c?nh tranh v d?ch v? hon h?o cho khch hng c?a chng ti. IND Diagnostic Inc trnh ?? ISO 13.485 v nh s?n xu?t tun th? GMP. Ngoi ra, t?t c? cc b? d?ng c? th? nghi?m hCG c?a chng ti ? ???c s? ch?p thu?n c?a B? Y T? Canada, FDA, CE ?nh d?u ???c bn trn th? tr??ng ? Hoa K? v trn ton th? gi?i.

Xem Thm

CH? PH?U THU?T JOHNSON & JOHNSON

DANH M?C CH? PH?U THU?T HNG JOHNSON & JOHNSON

STT

Danh m?c s?n ph?m

Xu?t x?

M s?

Quy cch

1

BONE WAX 2.5GM

?n ??

W810

H?p/12tp

2

CATGUT CHROMIC 1 75CM 40MM 1/2C RB

?n ??

W759

H?p/12tp

3

CATGUT CHROM 2/0 75CM 30MM 1/2C RB

?n ??

W441

H?p/12tp

4

CATGUT CHROMIC 2/0 75CM 26MM 1/2C RB

?n ??

W448

H?p/12tp

5

DERMABOND, HVD INTL 12

M?

AHV12

H?p/12?ng

6

ETHIBOND 1 GRN 180CM M4

M?

W6155

H?p/12tp

7

ETHIBOND EXCEL 2/0 90CM 22MM 1/2C TAP CUT

B?

X32019

H?p/36tp

8

ETHIBOND EXCEL 2/0 10X90CM DOUBLE 17MM 1/2C TAP CUT

M?

KV33

H?p/6tp

9

ETHIBOND EXCEL 3/0 90CM  DOUBLE 17MM 1/2C TAP CUT

B?

W6936

H?p/12tp

10

ETHIBOND EXCEL 4/0 75CM 13MM 3/8C  CC1 MICRO-P

B?

X31001

H?p/36tp

11

ETHIBOND EXCEL 5/0 45CM DOUBLE 8MM 1/4C SPAT

M?/B?

W894

H?p/12tp

12

ETHILON 0 100CM 40MM 1/2C REV CUT

M?/B?

W737

H?p/12tp

13

ETHILON  2/0 75CM 26MM 3/8C REV CUT

?n ??

W1626

H?p/12tp

14

ETHILON 3/0 70CM 26MM 3/8C REV CUT

?n ??

W3328

H?p/12tp

15

ETHILON 4/0  70CM 16MM  3/8 C  CUT

?n ??

W3318

H?p/12tp

16

ETHILON 8/0 13CM 6.5MM 3/8C TAPER POINT

M?/B?

W2808

H?p/12tp

17

ETHILON 9/0 13CM 5MM 3/8C TAPER POINT

M?/B?

W2829

H?p/12tp

18

ETHILON 10/0  30CM DOUBLE 6.5MM 3/8 SPAT

M?/B?

W1770

H?p/12tp

19

MERSILENE TAPE 40CM DOUBLE 48 X 5MM 1/2C RB HEAVY

M?

RS22

H?p/6tp

20

MERSILK 2/0 13X60CM

Trung Qu?c

W213

H?p/12tp

21

MERSILK 2/0 75CM 26MM 1/2C TAP

Trung Qu?c

W327

H?p/12tp

22

MERSILK 3/0 13X60CM

Trung Qu?c

W212

H?p/12tp

23

MERSILK 3/0 75CM 20MM 1/2C TAP

M?/Mexico

W587H

H?p/36tp

24

MONOCRYL 0  70CM 31MM 1/2C RB

M?/B?

W3442

H?p/12tp

25

MONOCRYL 2/0 70CM 26MM 1/2C TAP CUT

M?/B?

W3440

H?p/12tp

26

MONOCRYL 3/0 70CM 17MM 1/2C RB

M?/B?

W3437

H?p/12tp

27

MONOCRYL 3/0 45CM 19MM 3/8C REV CUT

M?/B?

W3207

H?p/12tp

28

MONOCRYL 4/0 45CM 16MM 3/8C REV CUT

M?/B?

W3205

H?p/12tp

29

MONOCRYL 4/0  45CM 19MM 3/8C REV CUT

M?/B?

W3206

H?p/12tp

30

MONOCRYL 5/0 45CM 16MM 3/8C REV.CUT

M?/B?

W3204

H?p/12tp

31

MONOCRYL 6/0 45CM 13MM 3/8C REV CUT

M?/B?

W3215

H?p/12tp

32

NUROLON 3/0 6 X 35CM 16MM 1/2 RB MULTI-STRAND

B?

W6540

H?p/12tp

33

PDS II 0 90CM 36MM 1/2C TAP CUT

M?/B?

W9381H

H?p/36tp

34

PDS II 2/0 70CM 40MM 1/2C R B

B?

W9151T

H?p/24tp

35

PDS II 2/0 70CM 26MM 1/2CC R B

B?

W9125H

H?p/36tp

36

PDS II 3/0 70CM 40MM 1/2C RB

B?

W9152T

H?p/24tp

37

PDS II 3/0 70CM 26MM 1/2C RB

B?

W9124H

H?p/36tp

38

PDS II 4/0 70CM 20MM 1/2C RB

B?

W9115H

H?p/36tp

39

PDS II 5/0 90CM DOUBLE 17MM 1/2C RB

B?

W9108H

H?p/36tp

40

PDS II 5/0 70CM 16MM CUR CUT

B?

W9733T

H?p/24tp

41

PDS II 6/0 45CM VIO 13MM 1/2C RB

B?

W9100H

H?p/36tp

42

PDS II 7/0 45CM DOUBLE 13MM 1/2C RB

B?

W9095T

H?p/24tp

43

PROLENE 1 100CM 45MM 1/2C TAP CUT

M?

W8450

H?p/12tp

44

PROLENE 0 100CM 31MM 1/2C RB

M?

W8430

H?p/12tp

45

PROLENE 2/0 90CM DOUBLE 26MM 1/2C TAP CUT

M?

W8977

H?p/12tp

46

PROLENE 2/0 90CM DOUBLE 31MM 1/2C RB

M?

W8526

H?p/12tp

47

PROLENE 3/0 90CM DOUBLE 26MM 1/2C RB VISI-BL

M?

W8354

H?p/12tp

48

PROLENE 3/0 75CM 22MM 1/2C RB

M?

W8770

H?p/12tp

49

PROLENE 3/0 90CM DOUBLE 26MM 1/2C RB

M?

W8522

H?p/12tp

50

PROLENE 3/0 90CM DOUBLE 31MM 1/2C RB

M?

W8525

H?p/12tp

51

PROLENE BLU 3/0 75CM DOUBLE 26MM 3/8 C RB

M?

F1820

H?p/36tp

52

PROLENE 4/0 90CM DOUBLE 20MM 1/2C RB

M?

W8761

H?p/12tp

53

PROLENE BLU 4/0 75CM DOUBLE 17MM 3/8 RB

M?

F1840

H?p/36tp

54

PROLENE BLU 4/0 75CM DOUBLE 22MM 3/8C RB

M?

F1826

H?p/36tp

55

PROLENE 5/0 75CM DOUBLE 13MM 1/2C RB

M?

W8710

H?p/12tp

56

PROLENE BLU 5/0 75CM  13MM 3/8C TAPER

M?

8890H

H?p/36tp

57

PROLENE BLU 5/0 75CM DOUBLE 17MM 3/8C RB

M?

F1830

H?p/36tp

58

PROLENE 6/0 60CM DOUBLE 11MM 3/8C RB

M?

W8597

H?p/12tp

59

PROLENE 6/0 60CM DOUBLE 13MM 3/8C CC MUTI

M?

W8707

H?p/12tp

60

PROLENE 7/0 60CM DOUBLE 11MM 3/8C CC MUTI

M?

W8801

H?p/12tp

61

PROLENE 7/0 60CM DOUBLE 9.3MM 3/8C RB MUTI

M?

W8702

H?p/12tp

62

PROLENE 8/0 60CM  DOUBLE 9.3MM 3/8C CC MUTI

M?

W8703

H?p/12tp

63

PROLENE 8/0 60CM  DOUBLE 8MM 3/8C CC VISI BLACK

M?

W8101

H?p/12tp

64

PROLENE BLU 8/0 60CM DOUBLE 6.5MM 3/8C RB

M?

F1890

H?p/36tp

65

PROLENE 8/0 45CM  DOUBLE 6.5MM 3/8C CC MUTI

M?

W2777

H?p/12tp

66

PROLENE 9/0 13CM 5MM 3/8C TAPER POINT

M?

W2783

H?p/12tp

67

PROLENE MESH 6 X 11CM

M?

PMS3

H?p/3mi?ng

68

PROLENE MESH 15 X 15CM

M?

PMM1

H?p/1mi?ng

69

PROLENE MESH 30 X 30CM

M?

PML1

H?p/1mi?ng

70

PROCEED MESH 10X15CM

M?

PCDN1

H?p/1mi?ng

71

PROCEED MESH 15X15CM

M?

PCDM1

H?p/1mi?ng

72

PROCEED MESH 20X30CM

M?

PCDD1

H?p/1mi?ng

73

SURGICEL GAUZE 10 x 20CM

Th?y S?

W1912

H?p/12mi?ng

74

SPONGOSTAN 7 X 5 X 1CM 20S

?an M?ch

MS0002

H?p/20 mi?ng

75

SPONGOSTAN ANAL JJM

?an M?ch

MS0004

H?p/20 mi?ng

76

STAINLESS STEEL WIRE4, 4 X 45CM 48MM 1/2C TAP CUT

M?

M651G

H?p/12tp

77

STAINLESS STEEL WIRE5, 75CM 55MM 1/2C TROCAR POINT

M?

W945

H?p/12tp

78

STAINLESS STEEL WIRE5, 4X45CM 48MM 1/2C TAP CUT

M?

M650G

H?p/12tp

79

VYPRO II MESH 6X11CM

M?

PVM2S1

H?p/1mi?ng

80

VYPRO II MESH 15X10CM

M?

PVM2N3

H?p/3mi?ng

81

VICRYL 1 150CM NON NEEDLE

B?

W9027

H?p/12tp

82

VICRYL 1 100CM 65MM 3/8C BLUNT POINT

B?

W9391

H?p/12tp

83

VICRYL 1 75CM 31MM 1/2C RB

B?

W9216

H?p/12tp

84

VICRYL 1 90CM 40MM 1/2C RB

B?

W9431

H?p/12tp

85

VICRYL 1 75CM 48MM 1/2CRB

B?

W9251

H?p/12tp

86

VICRYL 0 12 X 45CM NON NEEDLE

B?

V906E

H?p/24tp

87

VICRYL 0 75CM 31MM 1/2C RB

B?

W9138

H?p/12tp

88

VICRYL 0 75CM 31MM 1/2C TAP CUT

B?

W9361

H?p/12tp

89

VICRYL 0 75CM 36MM 1/2C RB

B?

W9141

H?p/12tp

90

VICRYL 0 75CM 40MM 1/2C REV CUT

B?

W9320

H?p/12tp

91

VICRYL 0 90CM 40MM 1/2C RB

B?

W9430

H?p/12tp

92

VICRYL 0 90CM 36MM 1/2C TAP CUT

B?

W9464

H?p/12tp

93

VICRYL 2/0 75CM 26MM 1/2C RB

B?

W9121

H?p/12tp

94

VICRYL 2/0 75CM 31MM 1/2C RB

B?

W9136

H?p/12tp

95

VICRYL 2/0 75CM 31MM TP CUT

B?

W9360

H?p/12tp

96

VICRYL 2/0 75CM 40MM 1/2C RB

B?

W9150

H?p/12tp

97

VICRYL 2/0 70CM 26MM 5/8C RB

M?/B?

J602H

H?p/36tp

98

VICRYL 3/0 75CM 19MM 3/8C CUT

B?

W9571T

H?p/24tp

99

VICRYL 3/0 75CM 26MM 3/8C CUT

B?

W9581T

H?p/24tp

100

VICRYL 3/0 75CM 20MM 1/2C RB

B?

W9114

H?p/12tp

101

VICRYL 3/0 75CM 26MM 1/2C RB

B?

W9120

H?p/12tp

102

VICRYL 3/0 75CM 31MM 1/2C RB

B?

W9130

H?p/12tp

103

VICRYL 4/0 75CM 17MM 1/2C RB

B?

W9106

H?p/12tp

104

VICRYL 4/0 45CM 16MM 3/8C REV CUT-PRIME

B?

W9437

H?p/12tp

105

VICRYL 4/0 75CM 16MM 3/8C  CUT

B?

W9443

H?p/12tp

106

VICRYL 4/0 75CM 20MM 1/2C RB

B?

W9113

H?p/12tp

107

VICRYL 4/0 75CM 26MM 3/8C CUT

B?

W9580T

H?p/24tp

108

VICRYL 5/0 75CM 17MM 1/2C RB

B?

W9105

H?p/12tp

109

VICRYL 5/0 75CM 16MM 3/8C CUT

B?

W9442

H?p/12tp

110

VICRYL 5/0 45CM 16MM 3/8C CUT

B?

W9505T

H?p/24tp

111

VICRYL 5/0 45CM DOUBLE 11MM 3/8C SPAT

B?

W9761

H?p/12tp

112

VICRYL 6/0 45CM 13MM 1/2C RB

B?

W9981

H?p/12tp

113

VICRYL  6/0 45CM 11MM 3/8C P-1 REV CUT

B?

W9500T

H?p/24tp

114

VICRYL 6/0 45CM DOUBLE 8MM 1/4C SPAT

B?

W9752

H?p/12tp

115

VICRYL 7/0 30CM DOUBLE 6.5 3/8C MI-P- SPAT

B?

W9561

H?p/12tp

116

VICRYL 7/0 45CM DOUBLE 7MM 1/2C MI-P-SPAT

B?

W9565

H?p/12tp

117

VICRYL 8/0 45CM DOUBLE 6.5MM 3/8C MI-P-SPAT

B?

W9559

H?p/12tp

118

VICRYL PLUS VI 1 70CM 31MM 1/2C MH-1 PLUS

M?

VCP9213H

H?p/36tp

119

VICRYL PLUS VI 1 90CM 40MM 1/2C  CT

M?

VCP359H

H?p/36tp

120

VICRYL PLUS VI 0 90CM 40MM 1/2C  CT

M?

VCP358H

H?p/36tp

121

VICRYL PLUS VI 2/0 70CM 26MM 1/2C JB

M?

VCP317H

H?p/36tp

122

VICRYL PLUS VI 3/0 70CM 26MM 1/2C JB

M?

VCP316H

H?p/36tp

123

VICRYL PLUS VIO 70CM 22MM 1/2C SH-1 PLUS

M?

VCP311H

H?p/36tp

124

VICRYL PLUS VI 4/0 70CM 22MM 1/2C JB-1

M?

VCP310H

H?p/36tp

125

VICRYL PLUS VI 5/0 70 17MM 1/2C RB-1 PLUS

B?

VCP303H

H?p/36tp

126

VICRYL RAPIDE 2/0 90CM 36MM 1/2C TAP CUT

B?

W9962

H?p/12tp

127

VICRYL RAPIDE 3/0 45CM 22MM 1/2C CUT

B?

W9935

H?p/12tp

128

VICRYL RAPIDE 4/0  75CM 19MM 3/8C REV CUT

B?

W9922

H?p/12tp

129

VICRYL RAPIDE 4/0  75CM 16MM 3/8C CUT

B?

W9924

H?p/12tp

130

VICRYL RAPIDE  5/0 45CM 11MM 3/8C REV CUT

B?

W9915

H?p/12tp

131

VICRYL RAPIDE 6/0 45CM 11MM 3/8C REV CUT

B?

W9913

H?p/12tp

132

WIRE ELECTR 2/0 60CM DOUBLE  KS + V5

B?

FEP13E

H?p/24tp

133

WIRE ELECTR BLU 2/0 60CM KS + V7

B?

FEP15E

H?p/24tp

S?ng Kh?e

H? Tr? Tr?c Tuy?n

support

Mr. Trung Kin

0909.142.686

Khch Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm Nay105
mod_vvisit_counterHm Qua66
mod_vvisit_counterTu?n Ny519
mod_vvisit_counterTu?n Qua440
mod_vvisit_counterThng Ny2652
mod_vvisit_counterThng Qua3619
mod_vvisit_counterT?t C?386680

We have: 5 guests online
IP c?a b?n: 3.238.125.76
 , 
Today: Jun 30, 2022

Hnh ?nh

 • abon.jpg.jpg
 • CTK.jpg
 • ctk 1.jpg
 • ctk 2.jpg
 • ctk 3.jpg
 • fastep.jpg
 • health-tools.jpg
 • health1.jpg
 • health2.jpg
 • health3.jpg
 • healthhappiness.jpg
 • homeopathy-health.jpg
 • optimal-health.jpg
 • Picture-Dengue_NS1_Ag.jpg
 • PublicHealthFamily.jpg
 • SD.jpg
 • sd2.jpg
 • SD3.jpg
 • SD4.jpg
 • SD5.jpg

Thng Tin Lin H?

 • CNG TY TNHH TM DV XNK ??C MINH
 • ??a ch?: 114/18/11 Bi Quang L, Ph??ng 12, Qu?n G V?p, TPHCM
 • Email: kinhdoanh.ducminh@gmail.com
 • ?i?n tho?i : (08). 36015353 - Fax: (08). 39471058
 • Website: www.ducminhgroup.com

 

 

TK Thanh Ton Cng Ty

 • Ti kho?n Cng ty: Cng ty TNHH TM DV XNK ??C MINH
 • Ti kho?n: 6220201008227- Ngn hng NN & PTNT - CN Ch? L?n TPHCM
 • Ti kho?n: 31310000295268 - Ngn hng ?T & PT Vi?t Nam - CN B?c Si Gn
 • Ti kho?n: 102010001323371 - Ngn hng Cng th??ng VN - CN 9

 

TK Thanh Ton C Nhn

 • Ti kho?n c nhn: Nguy?n Trung Kin
 • Ti kho?n:1902.3564.4620.13 - T?i ngn hng TECHCOMBANK
 • Ti kho?n: 31310000320753 - Ngn hng ?T & PT Vi?t Nam - CN B?c Si Gn
 • Ti kho?n: 6220205194712- Ngn hng NN & PTNT - CN Ch? L?n TPHCM
 • Ti kho?n: 711A53045762 - Ngn hng Cng th??ng VN - CN 12