ACON2

TEST NHANH ACON 

???c ng??i tiu dng bnh ch?n trong nhi?u n?m l cc s?n ph?m c ?? chnh xc cao, ?? nh?y cao, k?t qu? hi?n th? r nt v c dng s?n ph?m r?t ?a d?ng linh ho?t. V?i s? ?a d?ng v gi c? r?t h?p l, cc s?n ph?m Kit pht hi?n cc b?nh truy?n nhi?m c?a ACON lun ?p ?ng ??y ?? v th?a ?ng m?i yu c?u c?a khch hng.

??c Thm 

ctk 3

TEST NHANH CTK -USA

D? dng. Chnh xc. Sng t?o. Chng ti cung c?p ??y ?? cc b? d?ng c? ki?m tra cho: b?nh truy?n nhi?m, cc d?u hi?u tim, ?nh d?u kh?i u, nhi?m trng ???ng tiu ha, kh? n?ng sinh s?n, v l?m d?ng thu?c. Dng s?n ph?m m? ??r?ng c?a chng ti ? nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng v? ch?t l??ng, tnh th?ng nh?t, v gi c?. Chng ti cung c?p m?t s? ??nh d?ng: huy?t thanh, huy?t t??ng, v mu ton ph?n v?i cc xt nghi?m n??c b?t trong cc chi?n l??c R & D!

Xem Thm

Test-viem-gan-b

TEST NHANH SD 

Vim gan B l b?nh gan ph? bi?n v nghim tr?ng. Hng tr?m tri?u ng??i, h?u h?t trong s? h? trong khu v?c v?i vi?c ch?m sc y t? km, m?n tnh b? nhi?m virus v ph?i ??i m?t v?i m?t nguy c? cao ???c b?nh ung th? gan. Virus vim gan B (HBV) ???c t?o thnh t? m?t li bn trong ???c bao quanh b?i m?t bn ngoi vin nang. L?p o ngoi ny ch?a HBsAg (khng nguyn b? m?t). HBeAg c?ng ???c tm th?y trong ph?n li. Vi?c pht hi?n anti-HBs ? tr? nn quan tr?ng trong vi?c theo di cc b?nh nhn c virus vim gan B (HBV). N c?ng quan tr?ng khi theo di ng??i nh?n tim ch?ng ti t? h?p v t? nhin anti-HBs.

Xem Thm

IND2

TEST NHANH IND - CANADA

T?i IND Diagnostic Inc , nhi?m v? c?a chng ti l ?? ?p ?ng v v??t tr?i trong nh?ng thch th?c c?a ngnh cng nghi?p y sinh b?ng cch ??a cng ngh? ki?m th? c gi tr? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho ch?n ?on v theo di hi?u qu? ?i?u tr?. Chng ti cam k?t cung c?p cc s?n ph?m ch?t l??ng, gi c? c?nh tranh v d?ch v? hon h?o cho khch hng c?a chng ti. IND Diagnostic Inc trnh ?? ISO 13.485 v nh s?n xu?t tun th? GMP. Ngoi ra, t?t c? cc b? d?ng c? th? nghi?m hCG c?a chng ti ? ???c s? ch?p thu?n c?a B? Y T? Canada, FDA, CE ?nh d?u ???c bn trn th? tr??ng ? Hoa K? v trn ton th? gi?i.

Xem Thm

CH? PH?U THU?T CPT

 DANH M?C CH? PH?U THU?T CPT

STT

Danh m?c s?n ph?m

Kch th??c

M s?

Quy cch

I. S?N PH?M CH?  KHNG KIM

.PLAIN CATGUT

 

 

 

1

(3/0)

1 x 1,50m

    N250

H?p/40 tp

2

(2/0) 

1 x 1,50m

    N300

H?p/40 tp

3

(1/0)

1 x 1,50m

    N400

H?p/40 tp

4

(1)

1 x 1,50m

    N500

H?p/40 tp

5

(2)

1 x 1,50m

    N600

H?p/40 tp

.CHROMIC CATGUT

 

 

6

(4/0)

1 x 1,50m

    C200

H?p/40 tp

7

(3/0)

1 x 1,50m

    C250

H?p/40 tp

8

(2/0) 

1 x 1,50m

    C300

H?p/40 tp

9

(1/0)

1 x 1,50m

    C400

H?p/40 tp

10

(1)

1 x 1,50m

    C500

H?p/40 tp

11

(2)

1 x 1,50m

    C600

H?p/40 tp

12

(3)

1 x 1,50m

    C700

H?p/40 tp

.POLYESTER

 

 

13

(2/0) 

1 x 1,50m

    P300

H?p/40 tp

14

(1)

1 x 1,50m

    P400

H?p/40 tp

.BLACK SILK

 

 

15

(5/0)

1 x 1,50m

    S100

H?p/40 tp

16

(4/0)

1 x 1,50m

    S150

H?p/40 tp

17

(4/0) (lo?i 12 s?i)

12 x 0,75m

    S15012

H?p/40 tp

18

(3/0)

1 x 1,50m

    S200

H?p/40 tp

19

(3/0) (lo?i 12 s?i)

12 x 0,75m

    S2012

H?p/40 tp

20

(2/0) 

1 x 1,50m

    S300

H?p/40 tp

21

(2/0)  (lo?i 05 s?i)

05 x 0,75m

    S3005

H?p/40 tp

22

(2/0)  (lo?i 10 s?i)

10 x 0,50m

    S30105

H?p/40 tp

23

(2/0)  (lo?i 12 s?i)

12 x 0,75m

    S3012

H?p/40 tp

24

(1/0)

1 x 1,50m

    S350

H?p/40 tp

25

(1/0) (lo?i 10 s?i)

10 x 0,75m

    S3510

H?p/40 tp

26

(1)

1 x 1,50m

    S400

H?p/40 tp

27

(1) (lo?i 10 s?i)

10 x 0,75m

    S4010

H?p/40 tp

28

(1) (lo?i 10 s?i)

10 x 0,50m

    S40105

H?p/40 tp

29

(2)

1 x 1,50m

    S500

H?p/40 tp

30

(3)

1 x 1,50m

    S600

H?p/40 tp

.LINEN 

 

 

31

(4/0) 

1 x 2,50m

    L200

H?p/40 tp

32

(3/0) 

1 x 2,50m

    L250

H?p/40 tp

33

(2/0) 

1 x 2,50m

    L300

H?p/40 tp

34

(1/0)

1 x 2,50m

    L400

H?p/40 tp

35

(1)

1 x 2,50m

    L500

H?p/40 tp

36

(2)

1 x 2,50m

    L600

H?p/40 tp

II. S?N PH?M CH? C KIM

.PLAIN CATGUT

 

 

 

37

(4/0) - kim Trn 26mm,1/2 C

1 x 0,75m

  N20A 26

H?p/40 tp

38

(4/0) - kim T.Gic 18mm,3/8 C   

1 x 0,75m

  N20E 18

H?p/40 tp

39

(3/0) - kim Trn 26mm,1/2 C

1 x 0,75m

  N25A 26

H?p/40 tp

40

(3/0) - kim T.Gic 18mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  N25E 18

H?p/40 tp

41

(2/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  N30A 26

H?p/40 tp

42

(2/0) - kim Trn 30mm,1/2 C  

1 x 0,75m

  N30A 30

H?p/40 tp

43

(1/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  N40A 26

H?p/40 tp

44

(1/0) - kim Trn 30mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  N40A 30

H?p/40 tp

45

(1/0) - kim Trn 36mm, 1/2 C 

1 x 0,75m

  N40A 36

H?p/40 tp

46

(1) - kim Trn 40mm, 1/2 C 

1 x 0,75m

  N50A 40

H?p/40 tp

.CHROMIC CATGUT

 

 

47

(7/0) -2 kim T.Gic 12mm,3/8 C  

1 x 0,45m

  C07EE 12

H?p/40 tp

48

(6/0) -2 kim T.Gic  12mm,3/8 C

1 x 0,45m

  C10EE 12

H?p/40 tp

49

(6/0) - kim T.Gic 12mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  C10E 12

H?p/40 tp

50

(5/0) - kim T.Gic 12mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  C15E 12

H?p/40 tp

51

(4/0) - kim Trn 22mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C20A 22

H?p/40 tp

52

(4/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C20A 26

H?p/40 tp

53

(4/0) -2 kim T.Gic 12mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  C20EE 12

H?p/40 tp

54

(4/0) - kim T.Gic 16mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  C20E 16

H?p/40 tp

55

(3/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C25A 26

H?p/40 tp

56

(3/0) - kim Trn 30mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C25A 30

H?p/40 tp

57

(3/0) - kim T.Gic 18mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  C25E 18

H?p/40 tp

58

(3/0) - kim T.Gic 26mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  C25E 26

H?p/40 tp

59

(2/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C30A 26

H?p/40 tp

60

(2/0) - kim Trn 30mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C30A 30

H?p/40 tp

61

(2/0) - kim Trn 36mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C30A 36

H?p/40 tp

62

(2/0) - kim T.Gic 24mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  C30E 24

H?p/40 tp

63

(1/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C40A 26

H?p/40 tp

64

(1/0) - kim Trn 30mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C40A 30

H?p/40 tp

65

(1/0) - kim Trn 36mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C40A 36

H?p/40 tp

66

(1) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C50A 26

H?p/40 tp

67

(1) - kim Trn 30mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C50A 30

H?p/40 tp

68

(1) - kim Trn  40mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C50A 40

H?p/40 tp

69

(1) - kim Trn 50mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C50A 50

H?p/40 tp

70

(1) - kim Trn 80mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  C50B 80

H?p/40 tp

71

(2) - kim Trn 50mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  C60A 50

H?p/40 tp

.BLACK SILK

 

 

72

(10/0) -2 kim h.thang 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  S02HH 6

H?p/40 tp

73

(10/0) -2 kim T.Gic 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  S02EE 6

H?p/40 tp

74

(10/0) - kim Trn 08mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S02B08

H?p/40 tp

75

(9/0) -2 kim h.thang 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  S03HH6

H?p/40 tp

76

(9/0) -2 kim T.Gic 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  S03EE 6

H?p/40 tp

77

(9/0) - kim Trn 08mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S03B 8

H?p/40 tp

78

(8/0) - 2 kim h.thang 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  S04HH 6

H?p/40 tp

79

(8/0) - 2 kim T.Gic 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  S04EE 6

H?p/40 tp

80

(8/0) - kim Trn 10mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S04B 10

H?p/40 tp

81

(8/0) - kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S04E 13

H?p/40 tp

82

(7/0) -2 kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  S05EE 13

H?p/40 tp

83

(7/0) - kim Trn 13mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S05B 13

H?p/40 tp

84

(7/0) - kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S05E 13

H?p/40 tp

85

(6/0) -2 kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  S07EE 13

H?p/40 tp

86

(6/0) - kim Trn 13mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S07B 13

H?p/40 tp

87

(6/0) - kim T.Gic 13mm,1/2  C 

1 x 0,75m

  S07D 13

H?p/40 tp

88

(6/0) - kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S07E 13

H?p/40 tp

89

(5/0) - km Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S10A 26

H?p/40 tp

90

(5/0) - kim T.Gic 16mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S10E 16

H?p/40 tp

91

(4/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S15A 26

H?p/40 tp

92

(4/0) - kim T.Gic 18mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S15E 18

H?p/40 tp

93

(3/0) - km Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S20A 26

H?p/40 tp

94

(3/0) - kim T.Gic 18mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S20E 18

H?p/40 tp

95

(3/0) - kim T.Gic 26mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S20E 26

H?p/40 tp

96

(2/0) - km Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S30A 26

H?p/40 tp

97

(2/0) - kim T.Gic 36mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S30D 36

H?p/40 tp

98

(2/0) - kim T.Gic 24mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S30E 24

H?p/40 tp

99

(1/0) - km Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S35A 26

H?p/40 tp

100

(1/0) - kim T.Gic 26mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  S35E 26

H?p/40 tp

101

(1) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S40A 26

H?p/40 tp

102

(1) - kim T.Gic 36mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S40D 36

H?p/40 tp

103

(2) - kim Trn 50mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  S50A 50

H?p/40 tp

.LINEN

 

 

104

(4/0) - kim T.Gic 26mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  L20E 26

H?p/40 tp

105

(3/0) - kim T.Gic 26mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  L25E 26

H?p/40 tp

106

(2/0) - kim T.Gic 26mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  L30E 26

H?p/40 tp

.NYLON

 

 

107

(10/0) - 2 kim h.thang 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  M02HH 6

H?p/40 tp

108

(10/0) - 2 kim T.Gic 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  M02EE 6

H?p/40 tp

109

(10/0) - kim Trn 08mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M02B 8

H?p/40 tp

110

(10/0) - kim Trn 10mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M02B 10

H?p/40 tp

111

( 9/0 ) - 2 kim h.thang 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  M03HH6

H?p/40 tp

112

(9/0) - 2 kim T.Gic 06mm,3/8C 

1 x 0,45m

  M03EE 6

H?p/40 tp

113

( 9/0 ) - kim Trn 08mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M03B 8

H?p/40 tp

114

( 9/0 ) - kim Trn 10mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M03B 10

H?p/40 tp

115

( 8/0 ) - 2 kim h.thang 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  M04HH6

H?p/40 tp

116

( 8/0 ) - 2 kim T.Gic 06mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  M04EE 6

H?p/40 tp

117

( 8/0 ) - kim Trn 08mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M04B8

H?p/40 tp

118

( 8/0 ) - kim Trn 10mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M04B10

H?p/40 tp

119

( 8/0 ) - kim T.Gic 06mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M04E 6

H?p/40 tp

120

( 7/0 ) - 2 kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,45m

  M05EE 13

H?p/40 tp

121

( 7/0 ) - kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M05E 13

H?p/40 tp

122

( 6/0 ) - kim Trn 10mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M07B 10

H?p/40 tp

123

( 6/0 ) - kim T.Gic 13mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  M07D 13

H?p/40 tp

124

( 6/0 ) - kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M07E 13

H?p/40 tp

125

( 5/0 ) - 2 kim trn 12mm,3/8 C 

1 x 0,90m

  M10BB12

H?p/40 tp

126

( 5/0 ) - kim T.Gic 13mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M10E 13

H?p/40 tp

127

( 5/0 ) - kim T.Gic 16mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M10E 16

H?p/40 tp

128

( 4/0 ) - kim Trn 22mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  M15A 22

H?p/40 tp

129

( 4/0 ) - 2 kim Trn 16mm,3/8 C 

1 x 0,90m

  M15BB16

H?p/40 tp

130

( 4/0 ) - kim T.Gic 16mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M15E 16

H?p/40 tp

131

( 4/0 ) - kim T.Gic 18mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M15E 18

H?p/40 tp

132

( 4/0 ) - kim T.Gic 19mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M15E 19

H?p/40 tp

133

( 3/0 ) - kim Trn 20mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  M20A 20

H?p/40 tp

134

( 3/0 ) - kim T.Gic 20mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M20E 20

H?p/40 tp

135

(3/0 ) - kim T.Gic 24mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M25E 24

H?p/40 tp

136

( 3/0 ) - kim T.Gic 26mm,3/8C 

1 x 0,75m

  M25E 26

H?p/40 tp

137

( 2/0 ) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  M30A 26

H?p/40 tp

138

( 2/0 ) - kim T.Gic 30mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M30E 30

H?p/40 tp

139

(2/0 ) - kim T.Gic 26mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M30E 26

H?p/40 tp

140

(1) - kim Trn 36mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  M40A 36

H?p/40 tp

141

(1) - kim T.Gic 40mm,3/8 C 

1 x 0,75m

  M40E 40

H?p/40 tp

142

(2) - kim Trn 40mm,1/2 C 

1 x 0,75m

  M50A 40

H?p/40 tp

.POLYESTER

 

 

143

Teflon  (3/0) - 2 kim Trn 20mm,1/2 C 

1 x 0,75m

PF20BB20

H?p/40 tp

144

Teflon (2/0) - 2 kim Trn 20mm,1/2 C 

1 x 0,75m

PF30BB20

H?p/40 tp

145

Silicon  (2/0) - 2 kim Trn 25mm,1/2 C 

1 x 0,90m

P30AA 25Lx2L

H?p/40 tp

146

Silicon  (2/0) - 2 kim Trn 18mm,1/2 C 

1 x 0,75m

P30AA 18

H?p/40 tp

147

(2/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

P30A 26

H?p/40 tp

148

(2/0) - kim T.Gic 26mm,3/8 C 

1 x 0,75m

P30E 26

H?p/40 tp

149

(1) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

P40A 26

H?p/40 tp

150

(1) - kim T.Gic 36mm,1/2 C 

1 x 0,75m

P40D 36

H?p/40 tp

.POLYPROPYLEN

 

 

151

(10/0) - kim Trn 06mm, 3/8 C 

1 x 0,45m

 PP02BB06

H?p/40 tp

152

(9/0) -  kim Trn 06mm, 3/8 C 

1 x 0,45m

 PP03BB06

H?p/40 tp

153

(8/0) -  2 kim trn?6.4mm 3/8C

1 x 0,60m

 PP04BB6.43

H?p/40 tp

154

(8/0) -  2 kim Trn ??u c?t  9.3mm

1 x 0,60m

 PP04LL9.3

H?p/40 tp

155

(8/0) -  kim Trn 08mm, 3/8 C 

1 x 0,45m

 PP04BB08

H?p/40 tp

156

(7/0) -2 kim Trn 0810mm, 3/8 C 

1 x 0,45m

 PP05BB08

H?p/40 tp

157

(6/0) -2 kim Trn 08mm, 3/8 C 

1 x 0,45m

 PP07BB08

H?p/40 tp

158

(6/0) -2 kim Trn 10mm, 3/8 C 

1 x 0,45m

 PP07BB10

H?p/40 tp

159

(6/0) -2 kim Trn 13mm, 3/8 C 

1 x 0,45m

 PP07BB13

H?p/40 tp

160

(5/0) -2 kim Trn 13mm, 1/2 C 

1 x 0,75m

 PP10AA13

H?p/40 tp

161

(5/0) -2 kim Trn 13mm, 3/8 C 

1 x 0,60m

 PP10BB13

H?p/40 tp

162

(4/0) - 2 kim Trn 18mm, 3/8 C 

1 x 0,75m

 PP15BB18

H?p/40 tp

163

(4/0) - kim Trn 20mm,1/2 C 

1 x 0,75m

 PP15A 20

H?p/40 tp

164

( 4/0 ) - 2 kim Trn 22mm,1/2 C 

1 x 0,90m

 PP15AA 22

H?p/40 tp

165

(4/0) - kim Trn 22mm,1/2 C 

1 x 0,75m

 PP15A 22

H?p/40 tp

166

(3/0) - 2 kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,90m

 PP20AA 26

H?p/40 tp

167

(3/0) - kim Trn 26mm,1/2 C 

1 x 0,75m

 PP20A 26

H?p/40 tp

168

(2/0) - kim Trn 26mm,1/2C 

1 x 0,75m

 PP30A 26

H?p/40 tp

169

(2/0) - kim Trn 30mm,1/2C 

1 x 0,75m

 PP30A 30

H?p/40 tp

170

(1/0) - kim Trn 30mm,1/2 C 

1 x 0,75m

 PP35A 30

H?p/40 tp

.STEEL

 

 

171

(5), kim Trn ??u c?t 48mm

4 x 0,45m

  ST70M48

H?p/40 tp

172

(5)  troca 55mm

1 x 0,75m

  ST70P55

H?p/40 tp

173

(7), kim tam gic 120mm,1/2 C 

1 x 0,60m

  ST90D120

H?p/40 tp

S?ng Kh?e

H? Tr? Tr?c Tuy?n

support

Mr. Trung Kin

0909.142.686

Khch Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm Nay119
mod_vvisit_counterHm Qua66
mod_vvisit_counterTu?n Ny533
mod_vvisit_counterTu?n Qua440
mod_vvisit_counterThng Ny2666
mod_vvisit_counterThng Qua3619
mod_vvisit_counterT?t C?386694

We have: 6 guests online
IP c?a b?n: 3.238.125.76
 , 
Today: Jun 30, 2022

Hnh ?nh

 • abon.jpg.jpg
 • CTK.jpg
 • ctk 1.jpg
 • ctk 2.jpg
 • ctk 3.jpg
 • fastep.jpg
 • health-tools.jpg
 • health1.jpg
 • health2.jpg
 • health3.jpg
 • healthhappiness.jpg
 • homeopathy-health.jpg
 • optimal-health.jpg
 • Picture-Dengue_NS1_Ag.jpg
 • PublicHealthFamily.jpg
 • SD.jpg
 • sd2.jpg
 • SD3.jpg
 • SD4.jpg
 • SD5.jpg

Thng Tin Lin H?

 • CNG TY TNHH TM DV XNK ??C MINH
 • ??a ch?: 114/18/11 Bi Quang L, Ph??ng 12, Qu?n G V?p, TPHCM
 • Email: kinhdoanh.ducminh@gmail.com
 • ?i?n tho?i : (08). 36015353 - Fax: (08). 39471058
 • Website: www.ducminhgroup.com

 

 

TK Thanh Ton Cng Ty

 • Ti kho?n Cng ty: Cng ty TNHH TM DV XNK ??C MINH
 • Ti kho?n: 6220201008227- Ngn hng NN & PTNT - CN Ch? L?n TPHCM
 • Ti kho?n: 31310000295268 - Ngn hng ?T & PT Vi?t Nam - CN B?c Si Gn
 • Ti kho?n: 102010001323371 - Ngn hng Cng th??ng VN - CN 9

 

TK Thanh Ton C Nhn

 • Ti kho?n c nhn: Nguy?n Trung Kin
 • Ti kho?n:1902.3564.4620.13 - T?i ngn hng TECHCOMBANK
 • Ti kho?n: 31310000320753 - Ngn hng ?T & PT Vi?t Nam - CN B?c Si Gn
 • Ti kho?n: 6220205194712- Ngn hng NN & PTNT - CN Ch? L?n TPHCM
 • Ti kho?n: 711A53045762 - Ngn hng Cng th??ng VN - CN 12