Sản Phẩm Test Nhanh Hãng IND - CANADA

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI B.

1

HBsAg strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

2

Anti HBs strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

3

Anti HBe (HBeAb) strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

4

Anti HBc strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

5

HBeAg strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI C.

1

Anti HCV strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

TEST XÉT NGHIỆM HIV.

1

HIV(1+2) strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

2

HIV(1+2) cassette (solution in 25T/bottle)

Test

IND - CANADA

25 test/hộp

TEST XÉT NGHIỆM CHẤT GÂY NGHIỆN.

1

Opiates/Heroin/Morphin Urine strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

2

Amphetamine Urine strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DẦY.

1

H.Pylori Cassette s.p 5mm

Test

IND - CANADA

25 test/hộp

TEST XÉT NGHIỆM CHUẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ.

1

PSA strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

2

AFP strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

3

CEA strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp

MARKER NHỒI MÁU CƠ TIM.

1

Troponin I cassette

Test

IND - CANADA

25 test/hộp

TEST XÉT NGHỆM CHUẨN ĐOÁN LAO.

1

TB Cassette s.p 5mm

Test

IND - CANADA

25 test/hộp

TEST THỬ GIANG MAI (Treponema pallidum).

1

Syphilis strip 5mm

Test

IND - CANADA

50 test/hộp