Sản Phẩm Test Nhanh - Hãng ACON Mỹ

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI B.

1

Kit ∆ AC HBsAg 3mm

Test

ACON

50 test/hộp

2

Kit ∆ AC HBsAg 5mm

Test

ACON

50 test/hộp

3

Kit ∆ AC HBsAb 3mm

Test

ACON

50 test/hộp

4

Kit ∆ AC HBsAb 5mm

Test

ACON

50 test/hộp

5

Kit ∆ AC HBcAb Cassette

Test

ACON

40 test/hộp

6

Kit ∆ AC HBeAb Cassette

Test

ACON

40 test/hộp

7

Kit ∆ AC HBeAg Cassette

Test

ACON

40 test/hộp

TEST XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾT

1

Kit Δ AC Dengue Cassette

Test

ACON

40 test/hộp

TEST CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI C.

1

Kit ∆ AC HCV 3mm

Test

ACON

50 test/hộp

2

Kit ∆ AC HCV 5mm

Test

ACON

50 test/hộp

TEST XÉT NGHIỆM HIV.

1

Test thử HIV Determine

Test

ABBOTT

100 test/bịch

2

Kit ∆ AC HIV strip

Test

ACON

50 test/hộp

3

Kit ∆ AC HIV Card

Test

ACON

40 test/hộp

MARKER NHỒI MÁU CƠ TIM.

1

Kit ∆ AC Troponin I

Test

ACON

20 test/hộp

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN THAI SỚM.

1

Kit ∆ AC hCG strip

Quick

ACON

100/gói

TEST XÉT NGHIỆM CHẤT GÂY NGHIỆN.

1

Kit ∆ AC Morphine/Heroin 3mm

Test

ACON

50 test/hộp

2

Kit ∆ AC Morphine/Heroin 5mm

Test

ACON

50 test/hộp

3

Kit ∆ AC AMP/ THC strip

Test

ACON

50 test/hộp

TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DẦY.

1

Kit Δ AC H.Pylori strip

Test

ACON

50 test/hộp

2

H.Pylori Cassette

Test

ACON

40 test/hộp

TEST THỬ GIANG MAI (Treponema pallidum).

1

Kit ∆ AC Syphilis 3mm

Test

ACON

50 test/hộp

2

Kit ∆ AC Syphilis 5mm

Test

ACON

50 test/hộp